Hun Sen’s Cambodia

 

Hun Sen’s Cambodia គឺជាសៀវភៅនិងពន្ធដោយអ្នកកាសែតជនជាតិអូស្ត្រាលីមួយរូបឈ្មោះថា លោក Sebastian Strangio ហើយសៀវភៅរបស់លោកកំពុងដាក់លក់នៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។ សៀវភៅ Hun Sen’s Cambodia នេះមានតម្លៃជិត ៣០ ដុល្លារអាមេរិកឯងណោះ ដូច្នេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ កម្ពុជាមួយចំនួនធំ ប្រាកដជាមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញនោះទេ ជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនសិស្ស និស្សិតខ្មែរដែលកំពុងសិក្សាតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីរួមខេត្តនានា។ ខ្ញុំសូម ធ្វើការដឹងគុណដល់ស្នាដៃនិពន្ធសៀវភៅមួយនេះ ហើយសូមអភ័យទោសចំពោះការដាក់ឲ្យដោនទ្បូត សៀវភៅនេះដោយមិនគិតថ្លៃផងដែរ។

About the author

Sebastian Strangio is a former reporter and editor at the Phnom Penh Post, Cambodia’s oldest English‑language newspaper. Since leaving the Post at the start of 2011, he has worked as a freelance correspondent, covering news and events across the Asia‑Pacific, in countries such as Burma, Thailand, South Korea, India, Bangladesh and Far East Russia. His writing from the region has appeared in numerous publications including The Atlantic Monthly, The New Republic, Foreign Policy, Slate, The Christian Science Monitor, The South China Morning Post and the Los Angeles Times. He has a BA and MA from the University of Melbourne in international relations. He is currently a freelance correspondent covering news and events across the Asia‑Pacific. Strangio lives in Phnom Penh.

Year published :October 2014

Pages :354 pages.

Size :14×21 cm.

ISBN: 9786162150852

Download here for free

hunsen_cover_1024x1024

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ

សិទ្ធិធ្វើកូដកម្ម

សិទ្ធិធ្វើកូដកម្មត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជា តែយ៉ាងណាក៏ដោយសិទ្ធិនេះត្រូវបានកម្រិតអនុវត្តន៍តាមលក្ខខណ្ឌនីតិវិធីដែលកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីការងារ ក្នុងគោលបំណង ចៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃដែលមិនមែនជាកូដករ។

យោងតាមមាត្រា ៣១៨ កថាខណ្ឌទី១នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ និងសារចរលេខ ០០៥ ស្តីពីសិទ្ធិធ្វើកូដកម្ម បានកំណត់ថា កូដកម្មគឺជាការឈប់ធ្វើការដោយកម្មករនិយោជិតមួយក្រុម ដែលមានការព្រមព្រៀងគ្នា ហើយបានធ្វើទ្បើងនៅក្នុងសហគ្រាសមួយ ឬគ្រឹះស្ថានមួយ ក្នុងគោលបំនងដើម្បីទទួលបាននូវដំណោះស្រាយដ៍យុត្តិធម៌ចំពោះការទាមទាររបស់កម្មករនិយោជិតពីនិយោជក ហើយក៏ជាលក្ខខណ្ឌដើម្បីចូលធ្វើការវិញផងដែរ។ បន្ថែមពីនេះ សារាចរស្តីពីសិទ្ធិធ្វើកូដកម្មបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើធាតុនិយមន័យថា កូដកម្មគឺជាការឈប់ធ្វើការងារដែលកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងបរិវេណរោងចក្រ សហគ្រាសគឹៈស្ថាន ដើម្បី ធ្វើការតវ៉ា ឬទាមទារអ្វីមួយពីនិយោជក ពោលគឺកូដកម្មមិនមែនជាការដង្ហែជាក្រុម ជាពួក ជាក្បួនទៅទីកន្លែងផ្សេងៗនោះទ្បើយ។

ផ្តើមចេញពីនិយមន័យដែលផ្តល់ដោយមាត្រា៣១៨ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ និងបញ្ញត្តិបន្ថែមដោយសារចរ ស្តីពីសិទ្ធិធ្វើកូដកម្ម កូដកម្មត្រូវបំពេញលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន៣យ៉ាង

លក្ខណវិនិច្ឆ័យទី១ ការឈប់ធ្វើការងារដោយកម្មករនិយោជកមួយក្រុម ដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នា (ការឈប់នេះត្រូវស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណរោងចក្រ សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន)

លក្ខណវិនិច្ឆ័យទី២ ក្នុងគោលបំណងទទួលបាននូវដំណោះស្រាយ ដ៍យុត្តិធម៌ចំពោះការទាមទាររបស់ខ្លួន

លក្ខណវិនិច្ឆ័យទី៣ ដំណោះស្រាយជាលក្ខខណ្ឌនៃការត្រទ្បប់ចូលធ្វើការជាធម្មតា

សូមចូលអានសារាចរណ៍តាមរយៈលីងខាងក្រោមៈ
http://www.arbitrationcouncil.org/…/labour-law-an…/circulars

The Constitution recognizes the right to strike but this right must be in accordance with the law in order to avoid affecting public order and affecting the right of other people who are not strikers.

According to Article 318, Paragraph 1, of the Labor Law and Circular 005 on Right to Strike, the definition of a strike is a work stoppage collectively agreed by a group of workers/employees and
organized in an enterprise/establishment in order to demand a solution to their demand from the employer as well as working conditions.

In addition, the Circular on Right to Strike emphasizes further with regard to the definition elements that a strike is a work stoppage which the workers/employees must be in the compound of the factory, enterprise/establishment in order to protest or demand something from the employer i.e. strike is not a march in group to another place. From this definition provided for by Article 318 of the Labor Law and the Circular on Rights to Strike, a strike must fulfill 3 criteria:

Criteria 1: a work stoppage by a group of workers/employees who agreed upon (this work stoppage must be in the compound of the factory, enterprise/establishment)

Criteria 2: for the purpose to getting a fair solution for their demand.

Criteria 3: Solution as a condition to return to work as usual.

Please refer to the link below in order to read the Circular 005 on Right to Strike

http://www.ilo.org/…/EL…/82031/89377/F124405599/KHM82031.pdf

 

 

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ

Legal Writing in Plain English: A Text with Exercises

Legal Writing in Plain English includes:

*Tips on generating thoughts, organizing them, and creating outlines.
*Sound advice on expressing your ideas clearly and powerfully.
*Dozens of real-life writing examples to illustrate writing problems and solutions.
*Exercises to reinforce principles of good writing (also available on the Internet).
*Helpful guidance on page layout.
*A punctuation guide that shows the correct uses of every punctuation mark.
*Model legal documents that demonstrate the power of plain English.

Paperback: 248 pages
Published:  June 5th 2001 by University Of Chicago Press (first published January 1st 2001)
Original Title: Legal Writing in Plain English: A Text With Exercises

Download here for free

875112

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ

វាគឺជាច្បាប់! ការរំលោភបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ អាចប្រព្រឹត្តធ្វើទៅបានមានតែរដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ។

រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិ គឺជាកិច្ចសន្យាមួយ ឬ កិច្ចព្រមព្រៀងមួយរបស់ប្រជាជននៃស្រុកនេះប៉ុណ្ណោះ។ វាកំណត់ចេញសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនរបស់ប្រជាជនដែលមិនអាចត្រូវបានយកចេញ ហើយកំណត់នូវអំណាចនៃដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិ គឺជាគ្រឹះនៃប្រព័ន្ធច្បាប់ទាំងមូលរបស់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដ។

អ្នកខ្លះនិយាយថា សិទ្ធិដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងប្រទេសនេះគឺជាសិទ្ធិពីធម្មជាតិ, ហើយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញ គឺគ្រាន់តែជាសេចក្តីបញ្ជាក់មួយនៃសិទ្ធិទាំងនោះ និងជាដែនកំណត់ទៅលើអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរំលោភលើសិទ្ធិទាំងនោះ។

The National Constitution is a compact, or an agreement of the people of this land. It sets forth certain basic rights of the people that cannot be taken away and defines the powers of the governmental authority. The National Constitution truly is the foundation of our entire legal system.

Some people would say that the rights we enjoy in this country are natural rights, and that the Constitution is simply a clarification of those rights and a limitation on the power of the government to infringe on those rights.

It’s the Law!

Constitutional violations can only be committed by the government or its representatives.

copied from

Brien A. Roche. Law 101.

SPHINX: Sphinx® Publishing, An Imprint of Sourcebooks, Inc. 2005

 

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ

The Criminal Law Handbook 12th

The revised 12th edition covers all new Supreme Court rulings, as well as completely updated, meticulously researched changes to case law and new information on domestic violence law.

The Criminal Law Handbook answers your questions about every part of a criminal case, from cops to crooks. Find out everything you’ve ever wanted to know about how the system works, and the how and why police, lawyers and judges doing what they do. It covers:

 • arrests
 • booking
 • preliminary hearings
 • charges
 • bail
 • courts
 • arraignment
 • search and seizure
 • defenses
 • evidence
 • trials
 • plea bargains
 • sentencing
 • juveniles, and
 • “crimespeak,” the language commonly used in criminal statutes.

Product Details

 • Price also available on Amazon: $73.77 + $3.99 shipping
 • Series: Criminal Law Handbook: Know Your Rights, Survive the System
 • Paperback: 680 pages
 • Publisher: NOLO; 12 edition (September 3, 2011)
 • Language: English
 • ISBN-10: 9781413316209
 • ISBN-13: 978-1413316209

Now, it’s available to download for free of charge!

51mwzpi-iol

 

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ

Legal Research: How to Find & Understand the Law 15th

If you’re searching for information in a real or virtual law library as a paralegal, law student, legal assistant, journalist, or lay person, finding and accessing the laws that you need to read can be a challenge. Turn to Legal Research, which outlines a systematic method to find answers and get results.

In plain, readable English, Attorneys Elias and Levinkind explain, with plenty of examples and instructions, how to:

 • read and understand statues, regulations and cases
 • evaluate cases for their value as precedent
 • use all the basic tools of legal research
 • practice what you’ve learned with “hands-on, feet-in” library exercises, as well as hypothetical research problems and solutions

Product Details

 • Price also available on Amazon:  $20.41
 • Print Length: 412 pages
 • Publisher: Nolo; 15 edition (August 20, 2009)
 • Publication Date: August 20, 2009
 • Language: English

Now, it’s available for download for free of charge

51l600qrgbl-_sx387_bo1204203200_

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ

Criminal Law Handbook: Know Your Rights, Survive the System

The best plain-English book on criminal law available!

The criminal justice system is a complex maze, full of confusing rules and procedures. Fortunately, you can turn to this book for clear and complete explanations.

The Criminal Law Handbook answers your questions about every part of a criminal case. Find out everything you’ve ever wanted to know about how the system works and why police, lawyers and judges do what they do.

It’s available for download for free of charge

Product Details

 • Price also available on Amazon:  34.99 USD
 • Paperback: 616 pages
 • Publisher: NOLO; 9 edition (September 25, 2007)
 • Language: English
 • ISBN-10: 1413307043
 • ISBN-13: 978-1413307047
 • Product Dimensions: 9 x 7.1 x 1.2 inches
 • Shipping Weight: 2.2 pounds

51is7ppehzl1

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ

Cold War Biographies

សង្រ្គាមត្រជាក់រវាងមហាអំណាចលោកខាងលិច និងប្លុកកុម្មុយនីស្ត បានមានឥទ្ធិពលទៅលើ សម្ព័ន្ធមិត្តអ្នកស្នេហាជាតិនានានៅជុំវិញពិភពលោក បានលាតសន្ធឹងពីចុងបញ្ចប់នៃសង្រ្គាមលោកលើកទី2 ទៅឆ្នាំ 1989 ។

នៅក្នុងសៀវភៅនេះ មានជីវប្រវត្ដិមេដឹកនាំលំដាប់ពិភពលោកប្រហែល 50 រូប ដែលបានបង្ហាញពីការជីវិតរស់នៅដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងសកម្មភាពរបស់លោក Harry Truman, Winston Churchill, Joseph Stalin, Mao Zedong, Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev និងបុគ្គលជាច្រើនទៀតទាំងល្បីល្បាញនិងមិនល្បីល្បាញ។

សូមចុចលើរូបសៀវភៅខាងក្រោមនេះ ដើម្បីធ្វើការដោនទ្បូតដោយមិនគិតថ្លៃ

medium_gjn1394133609

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ

Technical Barriers and SPS Measures

សៀវភៅនេះ ផ្តល់នូវការពិព័ណ៌នាយ៉ាងលម្អិត នៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រសម្រាប់ស្តង់ដាបច្ចេកទេស និងវិធានការស្វែងរកកិច្ចការពារសុខភាពនិងបរិស្ថាន។

ដោនទ្បូតដោយមិនគិតថ្លៃដោយចុចលើរូបខាងក្រោម

Product Details

 • តម្លៃដាក់លក់នៅ Amazon $188.70 + $3.99 shipping
 • Series: Max Planck Commentaries on World Trade Law (Book 3)
 • Hardcover: 616 pages
 • Publisher: BRILL; 1St Edition edition (June 1, 2007)
 • Language: English
 • ISBN-10: 9004145648
 • ISBN-13: 978-9004145641
 • Product Dimensions: 9.6 x 1.6 x 6.7 inches

71frr7e2b9xl

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ

From World War to Cold War

From World War to Cold War: Churchill, Roosevelt, and the International History of the 1940s

នៅឆ្នាំ 1940 គឺប្រហែលជាទសវត្សរ៍យ៉ាងអស្ចារ្យបំផុតនិងការសម្រេចចិត្តនៃសតវត្សទី ២០។ ក្នុងបរិមាណនេះ, ប្រវត្តិវិទូអន្តរជាតិនាំមុខគេ David Reynolds បាននាំមកជាមួយគ្នាចំពោះ ការប្រមូលផ្ដុំនៃការតែងនិពន្ធយ៉ាងឈ្លាសវៃ ដើម្បីរុករកសារៈសំខាន់នៃព្រឹត្តិការណ៍និងបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃទសវត្សរ៍សំខាន់នោះ។

សូមចុចលើរូបសៀវភៅខាងក្រោមនេះ ដើម្បីដោនទ្បូតដោយមិនគិតថ្លៃ

Product details

 • តម្លៃដាក់លក់នៅ Amazon £27,49
 • Paperback: 374 pages
 • Publisher: Oxford University Press, USA (20 Dec. 2007)
 • Language: English
 • ISBN-10: 0199237611
 • ISBN-13: 978-0199237616
 • Product Dimensions: 23.4 x 2 x 15.5 cm

512yhftefnl-_sx331_bo1204203200_

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ