របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទិ្ធមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត (០៧ ​កញ្ញា ២០១៨)

សូម​អាន​រ​បាយ​កា​រណ៍​ចម្បង​ជា​ ភា​សា​អង់គ្លេស ​

Read the full main report in English

http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Annual-reports/Annual%20Report%202018%20of%20SR%20-%20A_HRC_39_73_EN.pdf

សូម​អាន​រ​បាយ​កា​រណ៍​ចម្បង​ជា​ភា​សា​ខ្មែរ

Read the full main report in in Khmer

http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Annual-reports/SR’s%20Annual%20Report%202018%20A_HRC_39_73_KH%20Final.pdf

Advertisements
បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ

The Political Thought of Sun Yat-Sen: Development and Impact

The significance of Sun Yat-sen’s political thought has rarely been appreciated, although he is hailed as the Father of Modern China.

Audrey Wells first traces the development of Sun’s revolutionary ideas from the19th to the 20th century. She then considers the deep impact of Sun’s political thought on Chinese revolutionary leaders and on the Third World countries.

Download for free

Dr. Sun Yat-Sen

The Political Thought of Sun Yat-Sen: Development and Impact

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ

Self Development E-Books

ខ្ញុំសូមចែករំលែក សៀវភៅអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន ដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមាន​ការរីកចម្រើន ដោយផ្អែកទៅលើការអាន។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាលីងសម្រាប់បងប្អូនធ្វើការដោនទ្បូត សៀវភៅអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន ដោយឥតគិតថ្លៃៈ

 1. Blue Ocean Strategy
 2. Brilliant manager
 3. Brilliant Parent
 4. Business Intelligence Success Factors
 5. Everyday Letters for Busy People
 6. Forecasting Fanatical Market
 7. Goals! How to Get Everything You Want
 8. Great People Decisions
 9. How to be a Brilliant Thinker
 10. Leading with Strategic Thinking
 11. Make Your Brain Work
 12. Millionaire Real Estate Agent
 13. Millionaire Real Estate Investor
 14. Motivate Like a CEO
 15. Running Lean
 16. Sales Promotion
 17. Speak like a CEO
 18. Strategic Business Partner
 19. Succeed for Yourself
 20. The 30 Day MBA
 21. The 100 Absolutely Unbreakable Laws of Business Success
 22. The Best Practice achieving goals
 23. The Business Plan Workbook
 24. The Confident Speaker
 25. The Customer Rules
 26. The First Time Manager
 27. The Inspiring Leader
 28. The Language of Leader
 29. The psychology of success secrets of serial achievement
 30. The Secret Code of Success
 31. Warren Buffett on Business
 32. What the Best CEOs Know
 33. Working Capital Management
 34. Yes! 50 Scientifically Proven Ways to be Persuasive
បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ

Why “A” Students Work for “C” Students and Why “B” Students Work for the Government

The book urges parents not to be obsessed with their kids’ “letter grades” (“good grades” might only mean they or the student themselves were successful in jamming a square peg into a round hole…) and focus, instead, on concepts, ideas, and helping their child find their true genius, their special gift. The path they can pursue with a love and true passion.

Robert showcases success stories of “C Students” who grew up to be phenomenal successes – and HIRED those “A Students”(attorneys, accountants, and other school-smart specialists) to work in their businesses… while the more average students, “B Students,” often find themselves in government-type jobs…

Not surprisingly, Kiyosaki will coin his own definitions of what “A,” “B,” and “C” stand for as he gives parents and their children bits of wisdom as well as insights and tools for navigating an ever-changing world… an Information Age world where the ability to change and adapt, understand relationships and anticipate the future will shape their lives.

51lljzpcpgl

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បានដាក់ពាក្យ​គន្លឹះ | បញ្ចេញមតិ

Rich Dad’s The Business of the 21st Century

Explains the revolutionary business of network marketing in the context of what makes any business a success in any economic situation. This book lends credibility to multilevel marketing business and justifies why it is an ideal avenue to make money.

51ojlicqjbl-_sx329_bo1204203200_

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បានដាក់ពាក្យ​គន្លឹះ | បញ្ចេញមតិ

Rich Dad’s Conspiracy of the Rich

In late January, 2009, Robert Kiyosaki launched CONSPIRACY OF THE RICH – a free online book which was written in serial basis to help people understand how the current recession came about, and what they need to learn on how to survive through the coming rough years.

An unprecedented publishing event for Kiyosaki and The Rich Dad Company, CONSPIRACY OF THE RICH is an interactive, “Wiki-style” project in which Kiyosaki has invited feedback, commentary, and questions from readers across the globe.

The response so far has been totally fantastic. Millions and millions of readers have flocked to the website (www.conspiracyoftherich.com) to read what Robert has to say about the recession, and the readers have posted thousands of comments. Some of those reader comments will even be included in the final tradepaper version.

51ml2c0kw3l-_sx327_bo1204203200_

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បានដាក់ពាក្យ​គន្លឹះ | បញ្ចេញមតិ

Rich Dad’s Unfair Advantage 

In Unfair Advantage, Robert Kiyosaki challenges people around the world to stop blindly accepting that they are destined to struggle financially all their lives.

True financial education is the path to creating the life you want for yourself and your family. Robert encourages you to change the one thing that is within your control: yourself.

This audiobook is about the power of financial education and the five unfair advantages that a real financial education offers:

• The Unfair Advantage of Knowledge
• The Unfair Advantage of Taxes
• The Unfair Advantage of Debt
• The Unfair Advantage of Risk
• The Unfair Advantage of Compensation

Robert’s fresh approach to his time-tested messages underscores the steps that move education into the applied knowledge that delivers measureable results.

In true Rich Dad style, Unfair Advantage challenges listeners to appreciate two points of view and experience how the power of real financial education is their unfair advantage.

10783088

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បានដាក់ពាក្យ​គន្លឹះ | បញ្ចេញមតិ

Rich Dad’s Retire Young Retire Rich

Retire Young Retire Rich is about how we started with nothing and retired financially free in less than ten years. Find out how you can do the same. If you do not plan on working hard all your life, this book is for you. Why not Retire Young and Retire Rich?

-Robert Kiyosaki

retire-young-retire-rich

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បានដាក់ពាក្យ​គន្លឹះ | បញ្ចេញមតិ

Rich Dad s CASHFLOW Quadrant

Rich Dad s CASHFLOW Quadrant reveals how some people work less earn more pay less in taxes and learn to become financially free

 • Have you ever asked yourself Why do some investors make money with little risk while most other investors just break even Why do most employees go from job to job while others quit their jobs and go on to build business empires
 • What does the shift from the Industrial Age to the Information Age mean to me and my family
 • How can I use this change to my best advantage and chart my path to financial freedom

CASHFLOW Quadrant was written for you if you are ready to Move beyond job security and begin to find your own world of financial freedom. Make significant changes in your life Take control of your financial future. The main reason people struggle financially is because they have spent years in school but learned nothing about money. The result is that people learn to work for money but never learn to have money work for them.

-Robert Kiyosaki

rich-dad-cashflow-quadrant

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បានដាក់ពាក្យ​គន្លឹះ | បញ្ចេញមតិ

គិតតែរឿងល្អៗនៅក្នុងជីវិត

 “ពេលដែលខ្ញុំគិតដល់រឿងល្អៗក្នុងជីវិត ជីវិតខ្ញុំទាំងមូល ក៏ប្រះងើបឡើងវិញ”

វិល្លី នេលសាន់ – Willie Nelson (កើត 1933)  អ្នកចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀង អ្នកប្រហែលជា ធ្លាប់ឮគេនិយាយថា ចូរគិតដល់តែរឿងល្អៗក្នុងជីវិត! ពេលអ្នកគិត ដល់រឿងដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ ដឹងគុណជាការពិត វាជាអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើ តែអ្វី ដែលអ្នកមិនទាន់ដឹងគឺ ការគិតដល់រឿងល្អៗក្នុង ជីវិត គឺជាគោលប្រតិបត្តិដ៏មាន ថាមពលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់ធ្វើហើយវានឹងកែប្រែជីវិតរបស់អ្នក ទាំងមូលយ៉ាងមហស្ចារ្យ។

ពេលអ្នកដឹងគុណអ្វីដែលអ្នកមាន មិនថាតូចកម្រិតណា អ្នកនឹងឃើញថា រឿងទាំងនោះកើតឡើង ភ្លាមៗ។ បើអ្នកដឹងគុណប្រាក់ដែលអ្នកកំពុងមានទោះតិច តួចក្តី អ្នកនឹងឃើញប្រាក់កើនឡើងយ៉ាង មហស្ចារ្យ។ បើអ្នកដឹងគុណ សម្ពន្ធភាព ទោះវាមិនល្អណាស់ណា ក៏នឹងស្តែងឲ្យឃើញថា សម្ពន្ធភាព ប្រែជាល្អយ៉ាង មហស្ចារ្យ។ បើអ្នកដឹងគុណការងារដែលកំពុងធ្វើ ទោះបីមិនមែនជាការងារក្នុង សុបិនក្តី តែរឿងនឹងចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរ ធ្វើឲ្យអ្នករីករាយនឹងការងាររបស់ខ្លួនកាន់តែ ខ្លាំង ហើយគ្រប់ឱកាសល្អ សម្រាប់ការងាររបស់អ្នកនឹងស្តែងឡើងភ្លាមៗ។

តែប្រសិនបើអ្នកមិនគិតដល់រឿងល្អៗក្នុងជីវិត អ្នកអាចធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់គិតរឿងអវិជ្ជមានក្នុងជីវិតដោយ

អចេតនា… យើងគិតដល់រឿងអវិជ្ជមាននៅពេលនិយាយដល់រឿងដែលយើងគ្មាន យើងគិតដល់ រឿងអវិជ្ជមានពេលរិះគន់ឬចាប់កំហុសអ្នកដទៃ ពេលរអ៊ូរឿងចរាចរណ៍ ពេលចូលក្នុងជួររង់ចាំ ភាពយឺត យ៉ាវ រដ្ឋាភិបាល ការមានប្រាក់មិនគ្រប់ ឬរឿងអាកាសធាតុជាដើម។ ពេលអ្នកគិតដល់រឿងអវិជ្ជមាន រឿងអវិជ្ជមានទាំងនោះក៏នឹងកើតឡើង… ជាងនេះទៅទៀត ការគិតតែរឿងអវិជ្ជមានគ្រប់ពេលវេលា ស្មើនឹងយើងកំពុងបដិសេធរឿងល្អៗ ដែលនឹងមករកយើង។ ខ្ញុំបានសាកអនុវត្តទាំងពីរយ៉ាងនេះមក ហើយ គឺគិតដល់តែរឿងល្អៗនិងគិតដល់តែរឿងអវិជ្ជមាន ខ្ញុំសូមធានាថាមានតែការគិតដល់រឿងល្អៗ តែមួយគត់ដែលនឹងធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកពេញលេញគ្រប់គ្រាន់។

“មិនបានគិតដល់គុណតម្លៃ ខណៈពេលនិយាយដល់រឿងល្អៗក្នុងជីវិត ប្រសើរជាងបាត់បង់រឿងល្អៗក្នុងជីវិត ព្រោះរវល់គិតដល់ក្តីទុក្ខរបស់ខ្លួន”

ម៉លប៊ី ឌី បែបខក – Maltbie D.Babcock (1858 1901) អ្នកនិពន្ធនិងជាគ្រិស្ទបព្វជិត

រឿងដំបូងនៅពេលព្រឹក ឬព្រលឹមបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន ចូរគិតដល់តែរឿង ល្អៗក្នុងជីវិត! អ្នកអាចសរសរក្នុងបញ្ជី ឬសៀវភៅកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃ ឬវាយបញ្ចូលក្នុងកុំព្យួទ័រហើយរក្សាកំណត់ត្រា ការដឹងគុណរបស់អ្នកនៅក្នុងកន្លែងតែមួយ។

ថ្ងៃនេះ ចូរធ្វើបញ្ជីរឿងល្អៗក្នុងជីវិតប្រមាណជា ១០ យ៉ាងដែលអ្នកដឹងគុណ។

នៅពេល អាញស្តាញ និយាយពាក្យ អរគុណ គាត់តែងគិតដល់ហេតុអ្វីគាត់ដឹងគុណ។ នៅពេល យើងគិតដល់ហេតុផលដែលថា ហេតុអ្វី យើងចាំបាច់ត្រូវដឹងគុណ រឿងអ្វីមួយ អ្នកណាម្នាក់ ឬស្ថានការណ៍អ្វីមួយ? នោះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ដឹងគុណ កាន់តែជ្រាលជ្រៅ។ ចូរចាំថា ភាពស័ក្តិ សិទ្ធិនៃការដឹងគុណគឺកើតឡើងទៅតាម អារម្មណ៍ ដូច្នេះនៅក្នុងតារាងនីមួយៗដែលអ្នកបានកត់ទុក ចូរសរសេរហេតុផល ផងថា ហេតុអ្វីអ្នកមាន អារម្មណ៍ដឹងគុណចំពោះរឿងនោះ?

នោះជាគំនិតខ្លះៗសម្រាប់ធ្វើតារាងរបស់អ្នក…

–  ខ្ញុំគិតថាសំណាងណាស់ដែលមាន…………… ព្រោះ……………. ។

–  ខ្ញុំសប្បាយណាស់ និងសូមអរគុណ………….. ព្រោះ……………. ។

–  ខ្ញុំពិតជាអរគុណណាស់ចំពោះ………………… ព្រោះ……………. ។

–  ពិតជាអរគុណចំពោះ………………. ព្រោះ…………… ។

ក្រោយពីធ្វើតារាងរឿងល្អៗ ១០យ៉ាងរួចហើយ ចូរអានចំណុចនីមួយៗក្នុងចិត្តឬអានឮខ្លាំងៗក៏បាន…

ពេលអានចំណុចមួយៗចប់ ចូរនិយាយពាក្យស័ក្តិសិទ្ធិបីដងថា អរគុណ! អរគុណ! អរគុណ! រួចហើយ ចូរដឹងគុណចំពោះរឿងល្អមួយៗនោះឲ្យច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ប្រភពៈ Mind Books

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ